ประกาศ !!! ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบสอง ระดับประเทศ)

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบสอง ระดับประเทศ)
และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

1. ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบสอง ระดับประเทศ)
1.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 1)
1.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 2)
1.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 3)

2. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 4)
2.2 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 5)
2.3 วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 6)

3. กำหนดการอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2562 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

คลิกลงทะเบียนเข้าค่าย ได้ที่นี่
(ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ)

(ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่ชลพฤกษ์ รีสอร์ท)

4. ให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายอบรมเข้ม ฯ เตรียมอุปกรณ์มาเข้าค่ายและการแต่งกายดังนี้

4.1 สีเมจิค 1 กล่อง
4.2 สีไม้ 1 กล่อง
4.3 สีชอล์คหรือสีเทียน 1 กล่อง
4.4 กรรไกร 1 เล่ม (อัน)
4.5 อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด สมุดจด เป็นต้น
4.6 เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาประจำตัว เป็นต้น
4.7 พิธีเปิด-พิธีปิด แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
4.8 วันธรรมดาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าผ้าใบ และเสื้อคลุมแขนยาว
เนื่องจากห้องเรียนค่อนข้างหนาว
4.9 กิจกรรมนันทนาการ ธีม “ไทยย้อนยุค” ให้นักเรียนเตรียมเครื่องแต่งกายชุดไทยโบราณสมัยใดก็ได้ (ตามที่มี)
เพื่อใช้แต่งกายในกิจกรรมดังกล่าว (ดาวน์โหลดตัวอย่างเครื่องแต่งกาย)
4.10 สำหรับผู้ปกครองที่จะมาร่วมพิธีเปิดขอความร่วมมือแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง
4.11 สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการร่วมกิจกรรมนันทนาการ ธีม “ไทยย้อนยุค” ขอความร่วมมือแต่งกายชุดไทยโบราณสมัยใดก็ได้ (ตามที่มี)
4.12 อื่นๆ ตามที่นักเรียนมีความจำเป็น

*** นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กรุณาตอบรับการเข้าค่ายอบรมเข้มฯ พร้อมกรอกประวัติส่วนตัว ทาง www.obecimso.net ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. ***

 

** กรณี นักเรียนมิได้ตอบรับการเข้าค่ายในเวลาที่กำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ **