»

ธ.ค. 12

ระดับโรงเรียน

ระดับโรงเรียน
ปฏิทินการดำเนินงานแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ธันวาคม 2556

- ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ให้นักเรียนทราบ

-  รับรหัส Username และรหัสผ่าน Password จาก สพป./สพม.

เพื่อดำเนินการสมัครทาง online  ที่  www.obecimso.net

ธค.  2556 – 3 มค. 2557

- นักเรียนกรอกใบสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

- โรงเรียนรวบรวมใบสมัครนักเรียน และกรอกข้อมูลนักเรียน สมัครสอบแข่งขัน

ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ผ่านระบบ online  (โรงเรียนเก็บใบสมัครนักเรียน)

6 – 10 มกราคม 2557

-ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ( รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) จากประกาศของเขตพื้นที่การศึกษา

- แก้ไขข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้อง เช่น ชื่อ ชื่อสกุล / วัน เดือน ปีเกิด / วิชาที่สมัคร / สายที่สมัครสอบ)

17  มกราคม 2557 เป็นต้นไป

- ประชาสัมพันธ์สนามสอบ ห้องสอบให้นักเรียนทราบ

- รร. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบของนักเรียนรอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

26  มกราคม   2557

กำหนดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

 5  กุมภาพันธ์ 2557

- ดูประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

- ดูประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

(รอบแรก ระดับประเทศ)

5  กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

เขตพื้นที่ / รร. พิมพ์เกียรติบัตรรางวัลนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ภายใน 14 กุมภาพันธ์  2557

รร.รับรองและยืนยันความพร้อมของนักเรียนที่จะเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)

17 กุมภาพันธ์  2557

ดูประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ และห้องสอบแข่งขัน

ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)

25 กุมภาพันธ์  2557 เป็นต้นไป

พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าสอบ (รอบสอง ระดับประเทศ)

8  มีนาคม 2557

สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)

10 เมษายน  2557

- ดูประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ(รอบสอง ระดับประเทศ)

- ดูประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายวิชาการอบรมเข้ม

เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้

   15 เมษายน  2557

- นักเรียนกรอกข้อมูลยืนยันการเข้าค่ายวิชาการ

15 มิถุนายน  2557

สพฐ. จัดส่งเกียรติบัตร การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดส่งให้กับโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด

หมายเหตุ   กรณีที่บัตรประจำตัวสอบ หรือเกียรติบัตรการสอบแข่งขัน รอบแรก สูญหาย  นักเรียนสามารถจัดพิมพ์เองได้