เม.ย. 03

ประกาศผลการสอบ ระดับประเทศ

popresultsmall

ก.พ. 24

ข่าวจาก ศูนย์สอบที่ 05 สพป.กทม.

แนวปฏิบัติการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติฯ รอบสอง ระดับประเทศ
ศูนย์สอบที่ 05  สพป.กทม.

 1.  กำหนดสอบแข่งขันฯ รอบสอง ระดับประเทศ วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม  2557  เวลา 09.00  - 12.00 น.

     ทุกวิชา  ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
2.  นักเรียนจะต้องนำบัตรประจำตัวสอบไปแสดงในวันสอบ จึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
3.  นักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

4.  นักเรียนควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง เพื่อศึกษาแผนผังห้องสอบ

5.  นักเรียนรายงานตัวในห้องสอบเวลา 08.30 น.

6.  ให้นักเรียนนำดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ และปากกา ไปในวันสอบด้วย

ก.พ. 23

การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบรอบสอง

การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบรอบสอง สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2557 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.โรงเรียน Login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือก พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ สามารถพิมพ์ได้ทุกคน

2.จากฟอร์มข้างล่างนี้  สามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้

พิมพ์ชื่อโรงเรียน

ก.พ. 19

ศูนย์สอบ … ดำเนินการจัดสนามสอบ ห้องสอบ ได้แล้ว

โปรแกรมจัดการศูนย์สอบ … สามารถดำเนินการได้แล้ว  หากเขตเครือข่ายรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ดำเนินการจัดสนามสอบ ห้องสอบ ให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ

ก.พ. 16

เลื่อน ! ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบ สถานที่สอบ และห้องสอบ

เลื่อน ! ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบ สถานที่สอบ และห้องสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ฯ  รอบสอง (ระดับประเทศ) เป็นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

ม.ค. 28

การพิมพ์เกียรติบัตรของนักเรียน รอบแรก ระดับเขตพื้นที่

การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2557เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.โรงเรียน Login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือก การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ทุกคน
2.จากฟอร์มข้างล่างนี้  สามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้
ซึ่งทางเขตพื้นที่จะเป็นผู้อนุญาตการให้พิมพ์เกียรติบัตร

พิมพ์ชื่อโรงเรียน

ธ.ค. 13

แนวทางการแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2557

แนวทางการแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2557

ดาวโหลดเอกสาร

ธ.ค. 12

ระดับโรงเรียน

ระดับโรงเรียน
ปฏิทินการดำเนินงานแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ธันวาคม 2556

- ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ให้นักเรียนทราบ

-  รับรหัส Username และรหัสผ่าน Password จาก สพป./สพม.

เพื่อดำเนินการสมัครทาง online  ที่  www.obecimso.net

ธค.  2556 – 3 มค. 2557

- นักเรียนกรอกใบสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

- โรงเรียนรวบรวมใบสมัครนักเรียน และกรอกข้อมูลนักเรียน สมัครสอบแข่งขัน

ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ผ่านระบบ online  (โรงเรียนเก็บใบสมัครนักเรียน)

6 – 10 มกราคม 2557

-ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ( รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) จากประกาศของเขตพื้นที่การศึกษา

- แก้ไขข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้อง เช่น ชื่อ ชื่อสกุล / วัน เดือน ปีเกิด / วิชาที่สมัคร / สายที่สมัครสอบ)

17  มกราคม 2557 เป็นต้นไป

- ประชาสัมพันธ์สนามสอบ ห้องสอบให้นักเรียนทราบ

- รร. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบของนักเรียนรอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

26  มกราคม   2557

กำหนดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

 5  กุมภาพันธ์ 2557

- ดูประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

- ดูประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

(รอบแรก ระดับประเทศ)

5  กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

เขตพื้นที่ / รร. พิมพ์เกียรติบัตรรางวัลนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ภายใน 14 กุมภาพันธ์  2557

รร.รับรองและยืนยันความพร้อมของนักเรียนที่จะเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)

17 กุมภาพันธ์  2557

ดูประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ และห้องสอบแข่งขัน

ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)

25 กุมภาพันธ์  2557 เป็นต้นไป

พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าสอบ (รอบสอง ระดับประเทศ)

8  มีนาคม 2557

สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)

10 เมษายน  2557

- ดูประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ(รอบสอง ระดับประเทศ)

- ดูประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายวิชาการอบรมเข้ม

เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้

   15 เมษายน  2557

- นักเรียนกรอกข้อมูลยืนยันการเข้าค่ายวิชาการ

15 มิถุนายน  2557

สพฐ. จัดส่งเกียรติบัตร การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดส่งให้กับโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด

หมายเหตุ   กรณีที่บัตรประจำตัวสอบ หรือเกียรติบัตรการสอบแข่งขัน รอบแรก สูญหาย  นักเรียนสามารถจัดพิมพ์เองได้