ธ.ค. 10

เว็บทดสอบใช้ในการอบรมเขตพื้นที่

บทบาทของเขตพื้นที่ โดยเข้าสู่ระบบเขตพื้นที่

*ระยะที่ 1 เตรียมการลงทะเบียนนักเรียน
1.1 ให้เพิ่มชื่อโรงเรียน ที่อยู่ในเขตพื้นที่ 6-8 พ.ย. 60
1.2 พิมพ์UsernameและPasswordแจกให้กับโรงเรียน 6-8 พ.ย. 60
1.3 เปิดระบบลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด 9 พ.ย. 60
1.4 ปิดการลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด 5 ธ.ค. 60
1.5 เปิดระบบแก้ไขข้อมูลนักเรียน 6 ธ.ค. 60
1.6 ปิดการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด 7 ธ.ค. 60
1.7 ประกาศนักเรียนสายสอง(ถ้ามี) 7 ธ.ค. 60
1.7 ตรวจสอบระบบว่าปิดรายการทั้งหมดหรือยัง ยกเว้นประกาศสายสอง 7 ธ.ค. 60
*ระยะที่ 2 เตรียมการสอบรอบแรก 8 ธ.ค. 60
2.1 ปิดการลงทะเบียนและแก้ไข ในเมนูระบบการแข่งขัน 8 ธ.ค. 60
2.2 จัดห้องสอบให้กับทุกโรงเรียน ตามคู่มือการจัดห้องสอบ 8 ธ.ค. 60
2.3 เปิดระบบการแข่งขันดังนี้ 12 ธ.ค. 60
-เปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 12 ธ.ค. 60
-เปิดพิมพ์บัตรประจำตัว 12 ธ.ค. 60
2.4 เขตพิมพ์เอกสารการแข่งขัน 12 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป
*ระยะที่ 3 หลังการสอบรอบแรก
3.1 Downloadและบันทึกคะแนนรวมของนักเรียนทุกคนทุกวิชา 7-14 ม.ค. 61
3.2 พิจารณานักเรียนที่สอบได้คะแนนจากมากไปหาน้อย คิดเป็น 30% แรก 7-14 ม.ค. 61
3.3 บันทึกคะแนนย่อยของนักเรียนข้อ3.2ทุกวิชา 7-14 ม.ค. 61
3.4 จัดเหรียญรางวัลของนักเรียนข้อ3.2ทุกวิชา 7-14 ม.ค. 61
3.5 จัดทำเกียรติโดยupload file jpegลายเซนต์ ผอ.เขต เข้าสู่ระบบ 7-14 ม.ค. 61
3.6 เปิดระบบการแข่งขันดังนี้
-เปิดประกาศผลการแข่งขัน 15 ธ.ค. 60
-เปิดพิมพ์เกียรติบัตร 19 ม.ค. 61
-เปิดให้โรงเรียนพิจารณาส่งนักเรียนเข้าสอบรอบสอง 12 ม.ค. 61
3.7 ส่งข้อมูลไปยังศูนย์สอบ ภายใน 29 ม.ค. 61
3.8 ย้ายศูนย์สอบ ภายใน 29 ม.ค. 61/td>