ธ.ค. 10

เว็บทดสอบใช้ในการอบรมเขตพื้นที่

บทบาทของเขตพื้นที่ โดยเข้าสู่ระบบเขตพื้นที่

*ระยะที่ 1 เตรียมการลงทะเบียนนักเรียน
1.1 ให้เพิ่มชื่อโรงเรียน ที่อยู่ในเขตพื้นที่ 10 พ.ย. 61
1.2 พิมพ์UsernameและPasswordแจกให้กับโรงเรียน 10-11 พ.ย. 61
1.3 เปิดระบบลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด 12 พ.ย. 61
1.4 ปิดการลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด 7 ธ.ค. 61
1.5 เปิดระบบแก้ไขข้อมูลนักเรียน 8-14 ธ.ค. 61
1.6 ปิดการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด 14 ธ.ค. 61
1.7 ตรวจสอบระบบว่าปิดรายการทั้งหมดหรือยัง 14 ธ.ค. 61
*ระยะที่ 2 เตรียมการสอบรอบแรก 14 ธ.ค. 61
2.1 ปิดการลงทะเบียนและแก้ไข ในเมนูระบบการแข่งขัน 14 ธ.ค. 61
2.2 จัดห้องสอบให้กับทุกโรงเรียน ตามคู่มือการจัดห้องสอบ 14 ธ.ค. 61
2.3 เปิดระบบการแข่งขันดังนี้
-เปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 19 ธ.ค. 61
-เปิดพิมพ์บัตรประจำตัว 19 ธ.ค. 61
2.4 เขตพิมพ์เอกสารการแข่งขัน 19 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป
*ระยะที่ 3 หลังการสอบรอบแรก
3.1 Downloadและบันทึกคะแนนรวมของนักเรียนทุกคนทุกวิชา 1-13 ม.ค. 62
3.2 พิจารณานักเรียนที่สอบได้คะแนนจากมากไปหาน้อย คิดเป็น 30% แรก 14 ม.ค. 62
3.3 บันทึกคะแนนย่อยของนักเรียนข้อ3.2ทุกวิชา 14-24 ม.ค. 62
3.4 จัดเหรียญรางวัลของนักเรียนข้อ3.2ทุกวิชา 14-24 ม.ค. 62
3.5 จัดทำเกียรติโดยupload file jpegลายเซนต์ ผอ.เขต เข้าสู่ระบบ 14-24 ม.ค. 62
3.6 เปิดระบบการแข่งขันดังนี้
-เปิดประกาศผลการแข่งขัน 25 ม.ค. 62
-เปิดพิมพ์เกียรติบัตร 25 ม.ค. 62
-เปิดให้โรงเรียนพิจารณาส่งนักเรียนเข้าสอบรอบสอง 25-31 ม.ค. 62
3.7 ส่งข้อมูลไปยังศูนย์สอบ 31 ม.ค. 62
3.8 ย้ายศูนย์สอบ ภายใน 4 ก.พ. 62